COVID-19 - Sut gall sefydliadau LHDT cynhwysol helpu | Scotland
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Group of people sitting together on a park bench

COVID-19 - Sut gall sefydliadau LHDT cynhwysol helpu

Mae’r cyfnod hwn yn gynyddol anodd ac ansicr. 

Gan bod coronafeirws (COVID-19) wedi cael ei ddatgan fel pandemig – argyfwng iechyd byd-eang – mae’r effaith yn cael ei deimlo ym mhob cwr o gymdeithas. 

Pryd bynnag mae rhywbeth yn digwydd, mae yna rhai yn fwy tebygol o wynebu rhwystrau ychwanegol gan eu bod yn cael eu eithrio yn fwy nag eraill. Ar gyfer rhai pobl lesbiad, hoyw, deurywiol a thraws, mae’r risg o ddi-gartrefedd, cyflogaeth ansicr, mynediad cyfyngedig at gofal iechyd ac anghydraddoldeb eraill yn codi. Mae ein hadroddiad LHDT ym Mhrydain – Iechyd yn dangos bod pobl LHDT yn wyneburisg uwch o cael eu hymyleiddio mewn argyfwng o'r fath, a gall rheini sydd â nifer o hunaniaethau ymylol bod hyd yn oed fwy o risg.  

Nid ydym yn gallu darparu cyngor gofal iechyd, gan nid ydym yn elusen iechyd. Mae’n bwysig i gadw llygad ar y cyngor diweddaraf i’r cyhoedd, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU

Mewn hyd yn oed amseroedd fel hyn, mae rhai pethau yn glir. 

Mae cymunedau LHDT ar draws y wlad yn dod at ei gilydd i ddangos undod, cefnogaeth ac i ddarparu gwasanaethau sy’n achub bywyd. Dyma sut fedrith rheini helpu – a sut y gallwn helpu ein gilydd. 

Sut gall Stonewall helpu
Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru

Mae ein Gwasanaeth Gwybodaeth yma i helpu gydag unrhyw faterion sy'n effeithio ar bobl LHDT a’uteuluoedd. Beth bynnag yw eich sefyllfa, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Byddwn yn gwneud beth y medrwn i wrando ac i helpu, neu eich cyfieirio at rywun sy'n gallu.

Nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol, ond rydym yn gobeithio gall y sefydliadau yma eich helpu chi neu’r rheini sydd o’ch cwmpas os bydd eu hangen arnoch.
 
Ddim yn gweld eich gwasanaethau wedi'u rhestru yma?

Os ydych yn uniogolyn, cysylltwch â’n Gwasanaeth Gwybodaeth. Os ydych yn grŵp neu'n sefydliad cymunedol LHDT, e-bostiwch cymru@stonewall.cymru er mwyn i ni amlygu eich gwaith gwych mewn undod.
Cyd-gymorth
COVID-19 Mutual Aid UKMae'r rhwydwaith o grwpiau cyd-gymorth lleol yn helpu cymunedau i ofalu am eu gilydd. Gallwch ddod o hyd i'ch grŵp lleol, neu hyd yn oed sefydlu grŵp eich hun gan ddefnyddio'r adnoddau yma.QueerCare

Queercare yw sefydliad gofal trawsffeministaidd. 

Maent wedi casglu adnoddau ar gyfer gweithwyr cymorth, a'r rhai sy'n cymryd rhan mewn ymdrechion cyd-gymorth, gan gynnwys sut i ddosbarthu bwyd ac eitemau'n ddiogel i eraill.SWARM

Mae'r mudiad yma yn ymwybodol iawn o'r effeithiau ar weithwyr rhyw yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Maent wedi creu rhestr o adnoddau ar delio â chaledi ariannol, lleihau'r risg o drosglwyddo tra’n gweithio, a chreu cynlluniau gweithredu y cartref.
Gwasanaethau digartrefedd

Llamau

Mae Llamau yn cefnogi pobl ifanc a mewnywod bregus sydd yn wynebu neu’n dioddef digartrefedd neu amgylchedd gelyniaethus. Yn eu hymateb i’r sefyllfa cyfredol, maent yn sôn am sut i gael mynediad at gefnogaeth os oes angen.

Shelter Cymru

Mae’r elusen yn cynnig cefnogaeth a chyngor ar gyfer unrhyw un sy’n wynebu trafferthion gydag amodau tai neu digartrefedd. Gallwch ddarllen eu datganiad am y coronafeirws yma.

The Wallich 

Mae ‘The Wallich’ yn darparu cymorth a chyngor ar gfyer pobl digartref a bregus yng Nghymru trwy nifer o brosiectau. Mewn datganiad maent yn amlinellu cynllun sydd mewn lle er mwyn parhau i gynnig y gefnogaeth i’r rheini sydd ei angen.

Canllawiau a llinellau cymorth am hunan ynysu

Consortium

Mae'r sefydliad cenedlaethol seilwaith arbenigol yma sy’n arbenigo ar seilwaith yn cryfhau'r sector LHDT a'u gwasanaethau. Mae ganddynt ganllawiau i unrhyw un sy'n darparu gwasanaethau, a gallant roi cymorth i unrhyw sefydliad sydd ei angen.

Doctors of the World

Mae'r elusen gofal meddygol ryngwladol hon wedi gweithio gyda'r Groes Goch Brydeinig, Migrant Help a Clear Voice i gyfieithu canllawiau'r GIG i 20 iaith, sy’n cael eu diweddaru'n barhaus. Mae hyn yn cynnwys Albaneg, Pashto a Sbaeneg, i enwi ond ychydig.

LGBT Foundation

 Mae'r elusen LHDT genedlaethol hon yn rhedeg ei llinell gymorth fel arfer, ac yn croesawu galwadau neu negeseuon e-bost gan unrhyw un sy'n poeni am effeithiau coronafeirws. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eu hymateb.

Samaritans

Llinell gymorth 24 awr am ddim i bobl sy'n cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl. Ffoniwch nhw ar 116 123 neu am y linell Gymraeg am ddim ar 0808 164 0123 - mae eu llinell ffôn yn rhedeg fel arfer.

Shout

Gwasanaeth argyfwng dros neges testun i'r rheini sydd mewn argyfwng personol a sydd angen cefnogaeth. Mae'r holl negeseuon testun yn rhad ac am ddim ar bob prif rwydwaith gan gynnwys EE, O2, Three a Vodafone. Tecstiwch SHOUT i 85258 yn y DU er mwyn tesctio gyda gwirfoddolwr argyfwng sydd wedi’u hyfforddi.

Switchboard LGBT

Elusen genedlaethol sy’n gwrando ar bobl LHDT+, gan ddarparu sgwrs amyneddgar a gall fod yn llinell-achub i'r rhai sydd eu hangen. Gallwch gysylltu dros y ffôn, drwy e-bost, neusgwrs fyw (livechat) am unrhyw fater.

Anebledd, iechyd a lles

EasyRead

Mae'r sefydliad hon yn arbenigo mewn adnoddau hawdd eu darllen, ac wedi creu tudalen we am coronafeirws mewn fformat hawdd ei ddarllen. Mae ganddynt hefyd ganllaw y gallwch ei lawrlwytho gyda darluniau.

Live Through This

Ar gyfer pobl LHDT+ sy'n byw gyda chancr, mae Live Through This yn cynnig adfocatiaeth a chymorth. Mae rhai o’i gwasanaethau cymorth cyfoedion wedi symud ar-lein erbyn hyn, felly cysylltwch i gael mynediad at y cyfleoedd hyn.

Mind

Mae'r elusen iechyd meddwl genedlaethol wedi creu cynlluniau ar gyfer aros gartref neu dan do, yn ogystal ag awgrymiadau ar gyfer hunanynysu tra'n gofalu am eich lles.

Regard

Mae'r sefydliad cenedlaethol ar gyfer pobl LHDT sydd ag anabledd wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer pobl anabl a phobl hŷn, sy’n cynnwys cyngor am siopa am fwyd, yn ogystal â sut i ymdopi ag unigedd estynedig.

SignHealth

Mae'r elusen genedlaethol iechyd byddar wedi gwneud fideos yn Iaith Arwyddion Prydeinig, sy’n cynnwys beth yw coronafeirws, beth yw’r cyngor gan y llywodraeth, a sut i hunan ynysu.

Terrence Higgins Trust

Mae'r elusen genedlaethol iechyd rhywiol ac HIV wedi cyhoeddi canllawiau i'r rhai sy'n byw gydag HIV yng nghyd-destun coronafeirws.

Gofal penodol i bobl traws

Galop

Mae’r elusen gwrth-drais LHDT+ wedi ysgrifennu adnodd, sy’n cynnwys sut i ymdopi ag unigedd a manteisio ar gydnerth cymunedol. Mae ganddynt linell gymorth adfocatiaeth sy’n benodol i bobl traws.

Lawrlwythwch PowerPoint trans resilience in isolation

Gendered Intelligence

Mae'r elusen ieuenctid traws hon yn darparu grwpiau cymorth cyfoedion, sesiynau dan arweiniad gweithiwr ieuenctid a gweithgareddau i bobl ifanc traws ac anneuaidd a phobl sy'n cwestiynu eu rhywedd. Maent wedi addasu ei gwasanaethau er mwyn darparu rhai ohonynt ar-lein.

What The Trans!?

Mae'r podlediad hwn yn ymateb i anghenion pobl traws, rhyngryw ac anneuaidd. Er mwyn lleihau unigedd, maent wedi sefydlu ‘discord server’ ar gyfer sgyrsiau, chwarae gemau, ac adeiladu cymuned. 

Gwasanaethau ar gyfer bobl hŷn

Age Cymru

Mae’r elusen pobl hŷn hon wedi ysgrifennu cymorth yn ystod y cyfnod ansicr yma, a llinell gyngor annibynnol am ddim sydd ar agor bob dydd o 9.30yb-4.30yp.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae swyddfa y Comisiynydd wedi creu hwb gwybodaeth er mwyn i bobl hŷn a’u teuluoedd cael gafael ar y wybodaeth diweddaraf. 

Gwasanaethau ar gyfer bobl ifanc

Childline

Gallwch ffonio neu e-bostio’r elusen i blant hon am ddim os ydych yn unigolyn dan 18 oed sydd angen cymorth. Gallwch cysylltu â 0800 1111, hyd yn oed os nad oes gennych gredyd ar eich ffôn, ac ni fydd yn dangos ar eich bil ffôn. Mae ganddynt awgrymiadau a gwybodaeth am coronafeirws.

Gendered Intelligence

Mae'r elusen ieuenctid traws hon yn darparu grwpiau cymorth cyfoedion, sesiynau dan arweiniad gweithwyr ieuenctid a gweithgareddau i bobl ifanc traws ac anneuaidd a phobl sy'n cwestiynu eu rhywedd. Maent wedi addasu ei gwasanaethau er mwyn darparu rhai ohonynt ar-lein.

NSPCC

Mae gan yr elusen diogelwch plant hon linell gymorth i'r rhai sy'n pryderu am blentyn neu berson ifanc. Gallwch gysylltu â nhw ar 0808 800 5000 i siarad â chwnselwyr proffesiynol. 

Comisiynydd Plant Cymru

Mae swyddfa y Comisiynydd wedi creu hwb gwybodaeth er mwyn i plant, pobl ifanc a’u teuluoedd cael gafael ar y wybodaeth diweddaraf.

Gwasanaethau i ymgeiswyr lloches
UKLGIG

Mae UK Lesbian & Gay Immigration Group yn cefnogi'r rhai sy'n ymgeisio am lloches. Maent yn cynnig cyngor cyfreithiol, a gallant cefnogi yn ystod y cyfnod o ansicrwydd yma.